038-7605251, 038-7608501 gsk@gsk-geodezia.sk

VZFUU

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia

K 31.7.2007 bol vyhotovený návrh Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) – v 1 pare aj pre predstavenstvo Združenia účastníkov pozemkových úprav). Pre rozsiahlosť operátu zverejňujeme len grafickú prílohu, ktorá zobrazuje všetky funkčné plochy návrhu (PDF): Návrh VZFUU v k.ú. Ludanice

Súčasťou návrhu VZFUÚ je plán verejných a spoločných zariadení, ktorý vymedzuje pozemky určené na verejné zariadenia (vo vlastníctve štátu, príp. obce) a spoločné zariadenia ( spravidla vo vlastníctve obce) (PDF): Spoločné zariadenia a opatrenia v k.ú. Ludanice

Bilancie plôch potrebných na verejné zariadenia s ich plošným zabezpečením pozemkami vo vlastníctve štátu sú uvedené v nasl. tabuľke (PDF):  Bilancia VZO

Bilancie plôch potrebných na existujúce a nové spoločné zariadenia s ich čiastočným plošným zabezpečením pozemkami vo vlastníctve štátu a obce a určením výšky príspevku účastníkov PÚ sú uvedené v nasl. tabuľke (PDF): Bilancia SZO