038-7605251, 038-7608501 gsk@gsk-geodezia.sk

Zápis predstavenstvo

Zápis z pracovného rokovania predstavenstva ZÚPÚ Slatinka nad Bebravou

 

uskutočnené dňa: 18.1.2007 na ObÚ Slatinka nad Bebravou

prítomní: dľa prezenčnej listiny

 

 

1.   Privítanie (otvorenie) – p. Bacho

2.   Všeobecné oboznámenie s problematikou potrebnou prejednať – p. Hainc

3.   Objasnenie zákonného rámca, základných téz a postupu vypracovania a schvaľovania Zásad na umiestnenie nových pozemkov (ďalej len Zásady) – Schwarz

4.   Potreba spoločných zariadení – podrobná prezentácia navrhovaného rozsahu spoločných zariadení zúčastneným – Schwarz (v prílohe prehľadný náčrt)

5.   Diskusia preukázala oprávnenosť navrhovaného rozsahu a umiestnenia spoločných zariadení s dôrazom na protipovodňovú ochranu, predstavenstvo doporučilo spracovateľovi spracovať vodohospodárske výpočty v projektových blokoch B1 a B2 s aplikáciou navrhovaných sprievodných odvodňovacích opatrení pri projektovaných poľných cestách (bude spracované do plánu spoločných zariadení)

6.   Prezentácia štatistických ukazovateľov plošnej potreby spoločných zariadení vzhľadom k výmere a hodnote obvodu PPÚ – Schwarz (v prílohe tabuľka)

7.   Predstavenstvo vyjadrilo súhlas so spôsobom výpočtu výšky príspevku a doporučuje do textu Zásad príspevok na spoločné zariadenia vo výške max. 5% z hodnoty nároku vlastníka na plochách poľnohospodárskych a ostatných a príspevok vo výške max. 0,5% z hodnoty nároku na plochách lesa – p. Bacho

8.   Pre dodržanie max. príspevku v uvedenej výške je potrebné na spoločné zariadenia použiť všetku plochu pôvodných neknihovaných pozemkov vo vlastníctve štátu, v pomere ich príslušnosti k PP resp. LPF, t.j. o hodnoty uvedených plôch znížiť nárok štátu na vyrovnanie, pričom na LPF bez hodnoty porastov – Schwarz

9.   Prezentácia základných téz Zásad – Schwarz (v prílohe prac. text Zásad)

10. Záver, predbežné stotožnenie sa názorov predstavenstva so spracovateľom a doporučenie na prezentáciu pred Zhromaždením účastníkov PÚ – p. Bacho

 

zapísal: Schwarz