038-7605251, 038-7608501 gsk@gsk-geodezia.sk

Zápis LSR

Zápisnica z rokovania s LSR

Zápis z pracovného rokovania zhotoviteľa a zástupcov LSR, oz. Trenčín k Zásadám na umiestnenie nových pozemkov PPÚ Slatinka nad Bebravou

 

uskutočnené dňa: 29.1.2007 na LSR, o.z. Trenčín, Hodžova 38

prítomní: Eva Bošková, Ľuboslav Bacák, Vladimír Schwarz

 

 

1.   Informácia o rozsahu a potrebe spoločných zariadení na LPF v obvodu PPÚ Slatinka nad Bebravou, k zabezpečeniu prístupu k lesným pozemkom súkromných vlastníkov – Schwarz

2.   Konštatovanie špecifickosti HPC_LC1 (asfaltka Veľké lúky – Janovčie) – "investičná lesná cesta" (riešiť v súlade so zák. 12/2003 Z.z.) – Bošková

3.   Požiadavka na vyžiadanie stanoviska LSR BB (Ing. Dobiš, Ing. Bobro), ohľadne vlastníctva spoločných zariadení na LPF – Bošková

4.   Konštatovanie súhlasu s potrebou riešenia lesných komunikácií slúžiacich aj k prístupu na súkromné pozemky ako spoločných zariadení – Bacák, Bošková

5.   Nesúhlas, resp. nedoporučenie určenia vlastníctva spoločných zariadení na LPF do vlastníctva obce (ako správca majoritného vlastníka a tým aj subjektu najviac zodpovedného za stav spoločných zariadení, nevidí perspektívny príp. budúci vzťah ako užívateľ týchto komunikácií s obcou, ako vlastníkom) – Bacák

6.   Návrh na vlastníctvo spoločných zariadení na LPF: SR-v správe LSR s príspevkom vlastníkov na spoločné zariadenia z hodnoty ich nároku na LPF vrátane "investičnej lesnej cesty" HPC%_LC1 ako 100% spoločné zariadenie a prednostné použitie neknihovaných pozemkov (bez hodnoty porastov) na spoločné zariadenia (tento bod mení výšku príspevku na spoločné zariadenia – viď opravenú tabuľku )– Schwarz

7.   Súhlas s predchádzajúcim bodom – Bacák, Bošková

8.   Pri použití príspevku vlastníkov lesných pozemkov na spoločné zariadenia, bude sa mať za to, že tento príspevok je odplatný (plnenie vo forme zriadenia  a čiastočnej údržby týchto spoločných zariadení – úmernej k hodnote príspevku) – Schwarz (po rokovaní – "v súlade s platnými zákonmi SR nie je  možné odňať akýkoľvek nárok vlastníkovi bez náhrady" – je to riešené takým istým spôsobom aj v 330/1991 Zb.)

9.   Prístup k súkromným lesným (aj poľnohospodárskym) pozemkom po spoločných zariadeniach na LPF, t.j. užívanie týchto ciest (pozemkov) je riešené v zákone o lesoch č. 326/2005 Z.z.– Bošková, Bacák

10. Návrh na utvrdenie právneho rámca prístupu po takýchto pozemkoch formou vecného bremena, resp. poznámky na spoločných zariadeniach (z titulu zákona) a taktiež zápis poznámky, príp. vecného bremena-povinnosti prispievať na údržbu využívaných spoločných zariadení všeobecne k pozemkom súkromných vlastníkov (doriešiť konkrétne v rozdeľovacom pláne a pláne prechodu na nové usporiadanie podľa potreby)   – Schwarz

11. Požiadavka na preverenie vlastníctva "nezisteného vlastníka" Mikuláša Zaya resp. prechod tohto vlastníctva na SR z titulu vyhl. 158/1959 Zb.  – Bacák

12. Doporučenie na podanie námietky voči RPS na definit. doriešenie do doby vyhotovenia rozdeľovacieho plánu (do 05/2008) – Schwarz

 

zapísal: Schwarz

na vedomie: OPÚ TN, Ing. Hainc