038-7605251, 038-7608501 gsk@gsk-geodezia.sk

Stanovy

 

Stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav

čl. I.

 

Názov: Združenie účastníkov pozemkových úprav  v  Preseľanoch

IČO   : ……………………..

Sídlo  : Preseľany, Obecný úrad Preseľany

 

čl. II.

 

1)      Združenie   účastníkov   pozemkových  úprav   v  Preseľanoch  (ďalej  len  „združenie“)je  právnickou   osobou. Vzniklo  v   súlade   s   § 23  a  § 24   zákona   SNR  č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom  fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

 

2)  Združenie sa ustanovilo dňa xx.xx.2006 na zhromaždení účastníkov pozemkových úprav, ktorých zoznam tvorí prílohu týchto stanov (ustanovujúci členovia).

 

čl. III.

 

1) Členmi združenia môžu byť
a)  vlastníci a užívatelia pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám,

b)  vlastníci ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku, nachádzajúceho sa v obvode pozemkových úprav,

c)  oprávnené osoby podľa § 4 zák.č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, v znení neskorších predpisov, ak sa ich  pôvodné pozemky nachádzajú v obvode pozemkových  úprav,

d)  fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozemkovými  úpravami dotknuté

e)   Obec  Preseľany

 

2)      Členom združenia je Slovenský pozemkový fond Bratislava, zastúpený regionálnym odborom v Topoľčanoch a Lesy Slovenskej republiky, š.p., zastúpené Odštepným závodom Prievidza.

 

čl. IV.

 

Združenie najmä:

 

a)    spolupracuje pri príprave a prerokúvaní úvodných podkladov, projektu pozemkových úprav a postupu jeho vykonania najmä: ocenenia pozemkov, VZFU, zásad pre umiestnenie náhradných (nových) pozemkov a návrhu nového priestorového usporiadania pozemkov v rozdeľovacom pláne, pri prerokúvaní námietok proti všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia, pri prerokúvaní námietok proti výpisu z rozdeľovacieho plánu, pri vypracovaní postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní,

 

 

b)      predkladá námietky správnemu orgánu k návrhom jednotlivých častí projektu,

 

c)   zabezpečuje finančné vyrovnanie medzi účastníkmi pozemkových úprav v zmysle § 11 ods. 6 zákona,

 

d)  prostredníctvom predstavenstva združenia zastupuje účastníkov pozemkových úprav pri doručovaní schválenia registra pôvodného stavu podľa § 10 ods.4 zákona,

 

e)   v určenom rozsahu sa podieľa na financovaní projektu pozemkových úprav,

 

f)     zabezpečuje zriadenie, údržbu a prevádzku spoločných zariadení (opatrení), ak to nie je prenechané obci, jednotlivým účastníkom alebo iným osobám.

 

čl. V.

 

1)      Najvyšším orgánom združenia je zhromaždenie, ktoré tvoria účastníci prítomní na zasadnutiach zvolávaných orgánom štátnej správy, pri volení predstavenstva, schvaľovaní stanov združenia účastníkov, alebo zvolávaných predstavenstvom pri prerokovaní zásadných postupov, ktoré sa týka nového usporiadania územia (ďalej len „zhromaždenie“).

 

2)   Zhromaždenie najmä:

 

a)      schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny a doplnky,

b)      volí a odvoláva členov predstavenstva,

c)   podľa § 18 ods. 2 zákona rozhoduje o použití prebytku finančných prostriedkov vybraných od vlastníkov za výpis z registra pôvodného stavu,

d)  rozhoduje o výške príspevku jednotlivých účastníkov pozemkových úprav na náklady súvisiace so zriadením, údržbou a prevádzkou spoločných zariadení a opatrení  budovaných podľa projektu pozemkových úprav (§ 19 zákona),

e)      rozhoduje o výške príspevku jednotlivých účastníkov na náklady spojené s pozemkovými úpravami podľa § 18 ods.1 zákona,

f)        rozhoduje o zániku združenia.

 

3)  Zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie v ktorejkoľvek veci spadajúcej do pôsobnosti združenia.

 

4)  Ak zo zákona alebo stanov nevyplýva niečo iné, uznesenie zhromaždenia je prijaté, ak s ním súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov.

 

5)  Zhromaždenie zvoláva predstavenstvo alebo Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch podľa potreby. O priebehu a výsledkoch rokovania sa spisuje záznam, ktorý podpisuje zapisovateľ a predseda predstavenstva.

 

6)  Predstavenstvo zvoláva zhromaždenie ak o to požiada jedna tretina účastníkov alebo Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch.

 

čl. VI.

 

 

1)      Výkonným orgánom združenia je predstavenstvo v počte 11 členov, ktoré zastupuje združenie v konaní o pozemkových úpravách. Predstavenstvo riadi činnosť združenia a rozhoduje vo všetkých záležitostiach, pokiaľ nie sú zákonom, týmito stanovami alebo rozhodnutím zhromaždenia vyhradené inému orgánu. Za svoju činnosť sa zodpovedá zhromaždeniu. Predstavenstvo je spoločným splnomocnencom účastníkov pozemkových úprav na doručovanie.

 

2)  Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu, podpredsedu, zapisovateľa a hospodára (pokladníka), torých môže

kedykoľvek odvolať.

 

3) Predseda zvoláva predstavenstvo podľa potreby a organizuje jeho rokovanie. V neprítomnosti predsedu, zastupuje ho podpredseda. O priebehu, obsahu a výsledkoch rokovania sa spisuje záznam, ktorý podpisuje zapisovateľ a predseda.

 

4)   Uznesenie predstavenstva je prijaté ak v zákone alebo v týchto stanovách nie je upravené inak, nadpolovičnou väčšinou členov predstavenstva. Pri prerokovaní námietok podľa § 10 ods. 3 zákona rozhoduje dvojtretinová väčšina všetkých členov predstavenstva. Námietky podľa § 13 ods. 2 zákona môže podať predstavenstvo ak s tým súhlasia 2/3 jeho členov.

 

5)  Za predstavenstvo koná navonok predseda, ktorý zaň podpisuje všetky písomnosti. V neprítomnosti predsedu navonok koná a písomnosti podpisuje podpredseda. Písomnosti pri nakladaní s účtom združenia podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to predseda (v jeho neprítomnosti podpredseda) a hospodár (pokladník).

 

6)  Predstavenstvo vyberá a vymáha od účastníkov paušálnu náhradu podľa § 18 ods. 2 zákona a príspevky podľa § 18 ods. 1 zákona, § 19 zákona a iné príspevky a náhrady, o ktorých rozhodne zhromaždenie účastníkov.

 

 

čl. VII.

 

 

1)      Na nevyhnutné náklady spojené s činnosťou združenia prispievajú všetci členovia združenia rovnako na základe uznesenia zhromaždenia. O jednotlivých úhradách rozhoduje predstavenstvo.

 

2)   Združenie účastníkov založí účet

a)      na ktorý sa budú ukladať príspevky účastníkov na náklady pozemkových úprav,

b)      na ktorý sa budú ukladať finančné čiastky, ktoré je povinný uhradiť každý účastník, ktorému sa vyrovnaním zväčšil podiel,

c)      z ktorého sa budú uhrádzať finančné čiastky účastníkom, ktorí požadujú vyrovnanie v peniazoch,

d)      na ktorý sa budú ukladať príspevky na účely uvedené v § 19 zákona,

e)      na ktorý sa budú ukladať finančné prostriedky vybrané od vlastníkov ako paušálna náhrada za výpis z registra pôvodného stavu.

 

3)   Zásady hospodárenia

1.  Združenie sa vo svojom hospodárení riadi rozpočtom. Rozpočet na obdobie jedného roka schvaľuje

Predstavenstvo.
2.      Majetok (hmotné finančné prostriedky) slúži na hospodárske zabezpečenie činnosti a úloh združenia.
3.      Za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá Predstavenstvo.

 

 

 

čl. VIII.

 

 

Všetky funkcie v predstavenstve sú čestné. Nevyhnutné náklady spojené s uvedenými funkciami hradí predstavenstvo z prostriedkov združenia.

 

 

čl. IX.

 

 

Na činnosť združenia účastníkov dohliada Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch, ktorý vedie aj register združenia účastníkov pozemkových úprav.

 

 

čl. X.

 

Stanovy boli schválené na zhromaždení dňa 10.11.2006