038-7605251, 038-7608501 gsk@gsk-geodezia.sk

Stanovy

Stanovy

čl. I

Názov:  Združenie účastníkov pozemkových úprav v Slatinke nad Bebravou
IČO   :   ……………………….
Sídlo :   Slatinka nad Bebravou

čl. II.

1.    Združenie účastníkov pozemkových úprav v Slatinke nad Bebravou (ďalej len „združenie“) je právnickou osobou. Vzniklo podľa zákona NR SR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o  pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) § 23 a § 24.

2.    Združenie sa ustanovilo dňa 11.10.2003 na zhromaždení účastníkov pozemkových úprav.

3.    Stanovy združenia schválilo dňa 25.10.2003. Zoznam účastníkov združenia tvorí prílohu týchto stanov.

čl. III.
1.     Ďalšími členmi združenia sa stanú, ak sa zúčastnia  zhromaždenia:

a)    vlastníci a užívatelia pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám,

b)    vlastníci ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku, nachádzajúceho sa v obvode pozemkových úprav,

c)    oprávnené osoby podľa § 4 zák.č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, v znení neskorších predpisov, ak sa ich pôvodné pozemky nachádzajú v obvode pozemkových úprav,

d)    fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté,

e)    Obec Slatinka nad Bebravou.

2.     Členom združenia je Slovenský pozemkový fond Bratislava, zastúpený regionálnym odborom  v Prievidzi a ŠOLH (Lesy Slovenskej republiky š.p.), zastúpené odštepným závodom v Trenčíne.

čl. IV.
Združenie najmä:

a)    spolupracuje s príslušnými orgánmi a organizáciami pri prerokúvaní a príprave úvodných podkladov projektu pozemkových úprav a postupu jeho vykonania, najmä ocenenia pozemkov, VZFU, zásad pre umiestnenie náhradných (nových) pozemkov a návrhu nového priestorového usporiadania pozemkov v rozdeľovacom pláne, pri prerokovaní námietok proti všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia, pri prerokovaní námietok proti výpisu z rozdeľovacieho plánu, pri vypracovaní postupu  na hospodárenie v novom usporiadaní,

b)    predkladá  námietky správnemu orgánu k návrhom jednotlivých častí projektu,

c)    zabezpečuje finančné vyrovnanie medzi účastníkmi pozemkových úprav podľa § 11 1ods. 6 zákona,

d)    zabezpečuje zriadenie, údržbu a prevádzku spoločných zariadení (opatrení), ak to nie je prenechané obci, jednotlivým účastníkom alebo iným osobám,

e)    združenie berie na vedomie, že financovanie projektu zabezpečuje štát svojimi fondami.

čl. V.

1.     Najvyšším orgánom združenia je zhromaždenie, ktoré tvoria jeho členovia s hlasom rovným, prítomní na zasadnutiach zvolaných orgánom štátnej správy a obcou pri volení predstavenstva a schvaľovaní stanov združenia, alebo zvolávaných predstavenstvom pri prerokovaní zásadných postupov, ktoré sa týkajú nového usporiadania územia.

2.     Zhromaždenie najmä:

a)    schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny a doplnky,

b)    volí a odvoláva členov predstavenstva,

c)    podľa § 18 ods. 2 zákona rozhoduje o použití finančných prostriedkov vybraných od členov za výpis z registra pôvodného stavu,

d)    rozhoduje o výške príspevku jednotlivých účastníkov pozemkových úprav na náklady súvisiace so zriadením, údržbou a prevádzkou spoločných zariadení a opatrení budovaných podľa projektu pozemkových úprav,

e)    rozhoduje o zániku združenia.

3.    Zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie v ktorejkoľvek veci spadajúcej do pôsobnosti združenia.

4.    Ak zo zákona alebo stanov nevyplýva niečo iné, uznesenie zhromaždenia je prijaté, ak s ním súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov.

5.    Zhromaždenie zvoláva predstavenstvo, alebop ak o to písomne požiada jedna tretina jeho členov.

čl. VI.

1.    Výkonným orgánom združenia je predstavenstvo v počte 11 členov, ktoré zastupuje združenie v konaní o pozemkových úpravách. Predstavenstvo riadi činnosť združenia a rozhoduje vo všetkých záležitostiach, pokiaľ nie sú zákonom, týmito stanovami alebo rozhodnutím zhromaždenia vyhradené inému orgánu. Za svoju činnosť sa zodpovedá zhromaždeniu. Predstavenstvo je spoločným splnomocnencom účastníkov pozemkových úprav na doručovanie.

2.    Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu, podpredsedu, zapisovateľa a hospodára (pokladníka), ktorých môže kedykoľvek odvolať.

3.    Predseda zvoláva predstavenstvo podľa potreby a organizuje jeho rokovanie. V neprítomnosti predsedu ho zastupuje podpredseda. O priebehu, obsahu a výsledkoch rokovania sa spisuje záznam, ktorý podpisuje zapisovateľ a predseda.

4.    Uznesenie predstavenstva je prijaté ak v zákone alebo v týchto stanovách nie je upravené  inak, nadpolovičnou väčšinou členov predstavenstva. Pri prerokovaní námietok podľa § 10 ods.3 zákona rozhoduje dvojtretinová väčšina všetkých členov predstavenstva. Námietky podľa § 13 ods.2 zákona odporučí predstavenstvo pozemkovému úradu, ak s tým súhlasia 2/3 jeho členov.

5.    Za predstavenstvo koná navonok predseda, ktorý zaň podpisuje všetky písomnosti. V neprítomnosti predsedu navonok koná a písomnosti podpisuje podpredseda.

6.    Podľa § 18 ods. 2 zákona predstavenstvo vyberá a vymáha od vlastníkov paušálnu náhradu za výpis z registra pôvodného stavu vo výške 100.-Sk.

čl. VII.

1.     Predstavenstvo zriaďuje:

a)    ekologickú sekciu,

b)    sekciu pre posudzovanie ocenenia pozemkov a vyrovnania prideľovaním nových  pozemkov.

2.    Úlohou sekcií je posudzovať spracované dokumenty z pohľadu činnosti sekcie a predkladať pripomienky, návrhy a podnety predstavenstvu.

3.    Na čele sekcie je vedúci menovaný predstavenstvom.

 

čl. VIII.

1.    Na nevyhnutné náklady spojené s činnosťou združenia prispievajú všetci členovia združenia rovnako na základe uznesenia zhromaždenia. O jednotlivých úhradách rozhoduje predstavenstvo. Predstavenstvo náklady ročne zúčtuje a správu o finančnom hospodárení predkladá zhromaždeniu.

2.    Zhromaždenie účastníkov založí účet

a)   na ktorý sa budú ukladať príspevky účastníkov na náklady pozemkových úprav,

b)   na ktorý sa budú ukladať finančné čiastky, ktoré je povinný uhradiť každý účastník, ktorému sa vyrovnaním zväčšil podiel,

c)    z ktorého sa budú uhrádzať finančné čiastky účastníkom, ktorí požadujú vyrovnanie v peniazoch,

d)    na ktorý sa budú ukladať príspevky na účely uvedené v § 19 zákona,

e)    na ktorý sa budú ukladať finančné prostriedky vyberané od členov ako náhrada za výpis z registra pôvodného stavu.

 

čl. IX.
Všetky funkcie v predstavenstve a v sekciách sú čestné. Nevyhnutné náklady spojené s uvedenými funkciami hradí predstavenstvo z prostriedkov združenia.
čl. X.
Činnosť združenia metodicky usmerňuje správny orgán.Stanovy boli schválené na zhromaždení dňa 25. októbra 2003