038-7605251, 038-7608501 gsk@gsk-geodezia.sk

Registrácia

Potvrdenie o evidovaní v registri združení účastníkov pozemkových úprav

Obvodný pozemkový úrad v Trenčíne podľa ustanovenia § 5 ods. 5 písm. o) a § 24 ods. 9 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

zapísal dňa 1.3.2006 pod číslom 6/2006 do registra združenia účastníkov pozemkových úprav vedeného na tunajšom obvodnom pozemkovom úrade toto združenie s právnou subjektivitou:

Názov: Združenie účastníkov pozemkových úprav Slatinka n/Bebr.

Sídlo: Obecný úrad Slatinka n/Bebr.

Orgány združenia: – Zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav Slatinka n/Bebr.

– Predstavenstvo združenia účastníkov pozemkových úprav Slatinka n/Bebr.

 1. Mgr.Ján Bacho, Gaštanová 511/2, Liptovský Mikuláš
 2. Ján Hloža st., č.116, Slatinka n/Bebr.
 3. Mária Jakubčeková, č.77, Slatinka n/Bebr.
 4. Pavol Kern, č.26, Slatinka n/Bebr.
 5. Jozef Kolárik ml., č.49, Slatinka n/Bebr.
 6. Miroslav Košík, J.C.Hronského 1328/9, Bánovce n/Bebr.
 7. Dagmar Martiníková, SPF, Mariánska 6, Prievidza
 8. Ján Mišák, č.50, Slatinka n/Bebr.
 9. Jaroslav Mišák, č.29, Slatinka n/Bebr.
 10. Jozef Šiko, J.Nerudu 28/473, Nová Dubnica
 11. Ing.Jozef Tuchyňa, Horný Šianec 235/13, Trenčín

Predseda:   Jaroslav Mišák, č.29, Slatinka n/Bebr.

Osoby prostredníctvom ktorých združenie koná:

Predseda predstavenstva: Jaroslav Mišák, č.29, Slatinka n/Bebr.

Podpredseda predstavenstva: Ing. Jozef Tuchyňa, Horný Šianec 235/13, Trenčín

Dátum vzniku:  25.10.2003

Ing. Jana Zverbíková

 riaditeľka