038-7605251, 038-7608501 gsk@gsk-geodezia.sk

Zásady

Zásady na umiestňovanie nových pozemkov

Návrh Zásad pre umiestnenie nových pozemkov (ZUNP) v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Slatinka nad Bebravou (PPÚ)

Úvod:

Návrh zásad na umiestnenie nových pozemkov v obvode PPÚ (v ďalšom texte len „zásady“) má za úlohu stanoviť pravidlá pre umiestnenie nových pozemkov v súlade so zákonom 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, s požiadavkami účastníkov pozemkových úprav, všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia a cieľom projektu pozemkových úprav.

Zásady:

1. Vlastníkovi pozemkov v obvode PPÚ patrí za pozemky a trvalé porasty vyrovnanie v nových pozemkoch (toto neplatí ak požiada resp. súhlasí s vyrovnaním v peniazoch podľa zásady č. 7). Obvodný pozemkový úrad (ďalej ObPÚ) pri vyrovnaní v pozemkoch zohľadní úbytok hodnoty nároku vlastníka na spoločné zariadenia dľa §12 ods. 7 zákona č. 330/1991 Zb. (ďalej len zákon)

2. Za pôvodné lesné pozemky (závazným druhom pozemku je skutočný druh pozemku uvedený v účelovej polohopisnej mape v PPÚ Slatinka nad Bebravou) patrí vlastníkovi spravidla vyrovnanie v nových lesných pozemkoch.

3. Za pôvodné nelesné pozemky (závazným druhom pozemku je skutočný druh pozemku uvedený v účelovej polohopisnej mape v PPÚ Slatinka nad Bebravou) patrí vlastníkovi spravidla vyrovnanie v nových nelesných pozemkoch.

4. V prípade veľmi malého nároku podľa zásad č 2. a 3. je možné so súhlasom vlastníka poskytnúť vyrovnanie aj na inom novom pozemku, ako bol pôvodný nárok, t.j. nelesný pozemok za časť pôvodného pozemku zasahujúceho do lesa v malom rozsahu, ak vlastník nevlastní iné lesne pozemky a naopak, pričom v prípade nemožnosti dodržať zásadu č. 5, sa bude vyžadovať špeciálny súhlas vlastníka dľa § 11 ods. 6 zákona.

5. Hodnota nových pozemkov bude primeraná, ak nie je v porovnaní s hodnotou pôvodného pozemku (pôvodných pozemkov) vyššia alebo nižšia o viac ako 10%. Nové pozemky sú primerané, ak rozdiel výmery pôvodných pozemkov a nových pozemkov nepresahuje 10% výmery pôvodných pozemkov. Uvedené podmienky budú splnené súčasne, ak nebude možné uvedené kritériá dodržať, so súhlasom vlastníka bude možné sa od nich primerane odchýliť. Uvedené výmery a hodnoty sú platné po odpočítaní príspevku na spoločné zariadenia a opatrenia, čo v praxi znamená, že hodnota a výmera pôvodného pozemku sa najprv zmenší o plochu príspevku vlastníka na spoločné zariadenia a opatrenia a takto upravená plocha vstupuje do vyrovnania.

6. Minimálna výmera nových pozemkov na poľnohospodárskej pôde a iných nelesných pozemkoch je 400 m2. Minimálna výmera nových lesných pozemkov je 2000 m2.

7. Nároky za pozemky, ktoré nemožno sceliť s inými nárokmi vlastníka, nedosahujúce hodnotu, ktorá umožňuje vytvoriť min. pozemky dľa zásady č. 6 budú na žiadosť, resp. písomný súhlas vlastníka vyrovnané v peniazoch voči SPF, resp. LSR podľa príslušnosti nároku.

8. Nároky za pozemky, ktoré nemožno sceliť s inými nárokmi vlastníka, nedosahujúce hodnotu, ktorá umožňuje vytvoriť min. pozemky dľa zásady č. 6 a za ktoré nebola uplatnená požiadavka na vyrovnanie v peniazoch dľa zásady č. 7, budú vyrovnané v nových pozemkoch formou spoluvlastníctva k pozemkom splňujúcim podmienku min. výmery dľa zásady č. 6.

9. Komasovať, sceľovať je možné pozemky vlastníka v rámci celého obvodu PPÚ Slatinka nad Bebravou, s prihliadnutím na zásady č. 2. 3. a 4.

10. Pozemky jednotlivých vlastníkov budú zlučované v rámci obvodu pozemkových úprav ak to bude technicky možné tak, že všetky pôvodné pozemky sa zlúčia do jedného nového pozemku alebo do minimálneho počtu pozemkov, pričom hlavným kritériom pre vytvorenie väčšieho počtu nových pozemkov ako jeden je, že súčet výmer pôvodných pozemkov je spravidla väčší ako 2 000 m2.

11. Nové pozemky budú spravidla umiestňované v lokalite, v ktorej sa nachádza prevažujúca časť pôvodných pozemkov vlastníka.

12. Pri umiestňovaní nových pozemkov sa bude prihliadať na zamýšľaný spôsob využívania pozemkov, pričom umiestnenie nových pozemkov bude uprednostňované nasledovným spôsobom:

a) v podblokoch B1-1, B2-1, B3-1, B6-1, B7-1, B8-1, B9-1 budú pri umiesťnovaní nových pozemkov uprednostňovaní vlastníci, ktorí zamýšľajú svoje pozemky užívať sami, resp. pozemky prenajímateľov pre nájomcov menších výmer v týchto podblokoch.

b) v podblokoch B1-2, B2-2, B2-6, B3-2, B3-4, B6-2, B8-4, B9-4 budú pri umiestňovaní nových pozemkov uprednostňovaní vlastníci, ktorí zamýšľajú svoje pozemky užívať sami, resp. pozemky prenajímateľov pre nájomcov menších výmer v týchto podblokoch, v tom prípade ak nebude na uspokojenie takých nárokov postačovať plocha vymedzená v zásade 12 a)

c) v podblokoch B1-3, B2-3, B5-3P, B6-3P budú pri umiestňovaní nových pozemkov uprednostňovaní vlastníci, ktorí zamýšľajú svoje pozemky prenajať poľnohospodárskemu podniku, pozemky nezistených vlastníkov a pozemky vo vlastníctve SR.

d) v podblokoch B3-3, B4-3, B5-3L, B6-3L, B7-3, B8-3, B9-3 budú pri umiestňovaní nových pozemkov uprednostňovaní vlastníci, ktorí zamýšľajú svoje pozemky prenajať LSR, š.p. Banská Bystrica, pozemky nezistených vlastníkov a pozemky vo vlastníctve SR.

e) v podblokoch B1-5, B2-5, B6-5, B7-5 budú prednostne umiestňované nové pozemky – spoločné nehnuteľnosti dľa Zákona č. 181/1995 Z.z.

f) v prípade, že nebude možné nároky účastníkov uspokojiť v plochách podľa predchádzajúcich zásad, predstavenstvo
združenia účastníkov PÚ na základe dohody so zúčastnenými stranami (spravidla predpokladanými užívateľmi, nájomcami podľa týchto zásad) určí ďaľšie plochy na vlastné užívanie.

13. Pre vlastníkov, ktorí majú záujem svoje nové pozemky po pozemkových úpravách prenajať, budú, pokiaľ to bude možné, zohľadnené nájomné vzťahy tak, aby bolo umožnené bezproblémové a efektívne hospodárenie na pozemkoch (umiestnenie nových pozemkov so spoločným budúcim nájomcom, pokiaľ to bude možné, vedľa seba).

14. Vlastníci, ktorých nové pozemky budú umiestňované do užívacích blokov, musia potvrdiť zámer prenajať svoje nové pozemky po pozemkových úpravách nájomcovi písomne na stanovenom tlačive s notársky alebo matrične overeným podpisom.

15. Pri umiestňovaní nových pozemkov, pokiaľ to bude možné, môžu byť v prípade záujmu vlastníkov rešpektované príbuzenské
vzťahy, resp. partnerské vzťahy, a nové pozemky umiestňované vedľa seba.

16. Nové pozemky budú umiestňované tak, aby bol na každý zabezpečený prístup z poľnej, resp. lesnej cesty (spoločného zariadenia). V prípade neprimeranej potreby na spoločné zariadenie (spravidla lesnú cestu), vo vzťahu k novému pozemku, ku ktorému je potrebné zabezpečiť prístup, bude táto cesta ponechaná vo vlastníctve vlastníka pozemku priľahlého k takejto ceste a k zabezpečeniu prístupu na ďalšie pozemky bude na takejto ceste zriadené vecné bremeno.

17. Vlastníkom spoločných zariadení na poľnohospodárskych a ostatných plochách bude Obec Slatinka nad Bebravou, vlastníkom spoločných zariadení na lesných pozemkoch bude Lesy SR, š.p. Banská Bystrica.

18. Rozsah spoločných zariadení je znázornený v grafickej časti zásad na umiestnenie nových pozemkov. Rozsah a umiestnenie spoločných zariadení je možné v primeranom rozsahu prispôsobiť potrebám rozdeľovacieho plánu.

19. Pre zabezpečenie plošných potrieb na spoločné zariadenia budú použité pôvodné neknihované pozemky vo vlastníctve SR a obce Slatinka nad Bebravou, nachádzajúce sa v obvode PPÚ. Uvedená zásada bude realizovaná tak, že o hodnotu pôvodných neknihovaných pozemkov (bez trvalých porastov) bude znížený nárok správcu majetku SR, resp. nárok obce na vyrovnanie.

20. Pre zabezpečenie plošných potrieb na spoločné zariadenia na poľnohospodárskych a iných nelesných plochách prispievajú všetci účastníci podľa pomeru ich nárokov k hodnote všetkých pozemkov na poľnohospodárskych a iných nelesných pozemkoch, max. však do 5% hodnoty ich nároku z registra pôvodného stavu na týchto pozemkoch. Tento príspevok sa bude považovať za odplatný, pričom odplatou bude zriadenie a údržba týchto spoločných zariadení

21. Pre zabezpečenie plošných potrieb na spoločné zariadenia na lesných pozemkoch prispievajú všetci účastníci podľa pomeru ich nárokov k hodnote všetkých lesných pozemkov aj s porastami, max. však do 0,5% hodnoty ich nároku z registra pôvodného stavu na týchto pozemkoch. Tento príspevok sa bude považovať ako odplatný, pričom odplatou bude zriadenie týchto spoločných zariadení. Tento príspevok nenahrádza povinnosť spolupodieľať sa na údržbe týchto spoločných zariadení v prípade ich hospodárskeho využívania.

22. Spoločné nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obvode PPÚ Slatinka nad Bebravou nebudú rozdelené. Umiestnenie, veľkosť a tvar pozemkov tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť bude zracionalizovaný vzhľadom k polohe ciest, lesných dielcov a iných vplyvov.

23. V prípade, že to bude realizovateľné a v prípade 100% súhlasu zúčastnených strán, bude možné na požiadanie vlastníka spravidla pre veľmi malé nároky na lesných pozemkoch pričleniť tieto do vyrovnania v nových pozemkoch, ktoré budú spoločnými nehnuteľnosťami dľa zásady č. 22 s úpravou spoluvlastníckeho podielu.

24. V lokalitách, kde boli v minulosti umiestňované pozemky do náhraného úžívania dľ §15 zákona budú, pokiaľ to bude možné prednostne umiestňované pozemky vlastníkov, ktorým boli tieto náhradné pozemky vyčlenené.

25. Nekombinovateľnosť spoluvlastníctva medzi vlastníkmi iného typu. Neplatí ak aktívny známy vlastník so známym pobytom výslovne požiada o spoluvlastníctvo s vlastníkom iného typu (t.j. s vlastníkom bez známeho pobytu, poručiteľom s prihlásenými dedičmi, poručiteľom s neprihlásenými dedičmi a neaktívnym vlastníkom, a to len so súhlasom domnelého dediča, neaktívneho účastníka alebo zástupcu )

26. Nie je možné požadovať neprimerané uplatňovanie jednej zásady pri súčasnom porušení inej zásady. Ak pri umiestňovaní nových pozemkov dôjde k rôznym „sporom“ a nedohodám medzi vlastníkmi, príp. pri potrebe individuálneho riešenia rôznych situácií, rozhodne o riešení predstavenstvo Združenia účastníkov pozemkových úprav (ďalejZÚPÚ) na svojom zasadaní za prítomnosti a dohľadu ObPÚ hlasovaním alebo žrebom.

27. Výklad týchto ZUNP vykonáva v prípade potreby predstavenstvo ZÚPÚ spolu s ObPÚ.

Obmedzenia v OPPÚ:

1. Obvodom pozemkových úprav prechádza vzdušná trasa VN 22 kV elektrickej energie. Podľa § 36 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike je tu stanovené ochranné pásmo 10 m od krajného vodiča po oboch stranách vedenia. Časti nových pozemkov, ktorými bude toto vedenie prechádzať budú týmto pásom zasiahnuté a ich vlastníci budú týmto ochranným pásmom obmedzovaní.

2. Ochrana životného prostredia dľa schválených Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia
Príspevky na spoločné zariadenia:
podrobná analýza rozsahu a potrieb na spoločné zariadenia podľa zásad č. 20. a 21. je uvedená v tabuľke zverejnenej na obecnom úrade a tiež tu: štatistika spoločné zariadenia_2 (.pdf)

grafická príloha zásad (.pdf)